Poznáte Karla Marxa, maturanta?

od Martin Makara
465 pozretí

Rozširovanie a upevňovanie triedy prekariátu, automatizácia a digitalizácia výroby, akumulácia kapitálu, ale aj totálna kontrola kľúčovej virtuálnej infraštruktúry v rukách internetových a energetických magnátov či vzostup autoritárskych konzervatívnych lídrov: na začiatku tretej dekády 21. storočia dynamika kapitalizmu nespomaľuje a vnútri tradičných Marxových kategórií analýzy triednej spoločnosti dochádza k vývoju, ktorý stačíme reflektovať len pozvoľne. Kritická teória pre súčasnosť a budúcnosť si žiada aktualizované čítanie pramenných textov marxizmu a tie dostali po desaťročiach nový jazykový šat, hoci len v zlomkovom pokrytí.

Filozofický spolok Koridor pri FHS UK vydal vlani výber z Marxových textov v prvom českom preklade od roku 1989. Kniha nesie názov Hledání ztraceného smyslu práce a jej cieľom je predstaviť Marxa ako filozofa, sociológa a antropológa práce a jej pridružených aspektov (peňazí, odcudzenia, tovarového fetišizmu atp.). Tomuto zámeru je uspôsobený aj výber textov: „[j]ejich společným jmenovatelem je sebeutváření člověka v procesu práce, tedy něco, co dnes rezonuje světem byznysu silněji, než kdy dřívě.“ (s. 12). Biznis tu má svoj význam: kniha vznikla „engelsovsky“ za podpory súkromných firiem a jej cieľovou skupinou sú „především manažeři, pracovníci v HR, podnikatelé a studenti.“ (tamže). Redaktor čítanky Radek Holodňák v predslove poukazuje na primárnu skúsenosť týchto čitateľov s iným druhom literatúry – napríklad knihami o šťastí v práci alebo líderstve –, ambícia dostať Marxa do manažérskych poličiek tak môže pôsobiť kuriózne, ale nie nevyhnutne márne. Kniha je výstupom z rovnomennej konferencie, ktorej účelom bolo „propojení byznysu a filozofie“: kombinácie, pri ktorej sa často objavujú oprávnené pochybnosti o ich vzájomnom vplyve. Je otázne, čo by Marx povedal na to, že jeho texty v strede knihy rozdeľujú dve dvojstrany s logami sponzorov, a pobaviť môže predstava „marxwashingu“, dôležité však je, že Marxov kritický hrot sa tu nezalamuje ani nemení za gumový projektil, ale v čerstvom preklade pôsobí stále sviežo, prekvapujúco a radikálne.

Čítanka pozostáva z deviatich textov pokrývajúcich Marxovo myslenie od najmladších čias (prvý text v knihe Marx napísal, keď mal sedemnásť rokov) až po zrelý vek, ktorého plodom sa stal Kapitál. Gro textov tvoria kapitoly z Ekonomicko-filozofických rukopisov (1844) a prvého zväzku Kapitálu (1867), ktoré dopĺňajú Marxove posmrtne vydané Tézy o Feuerbachovi (1845, vyd. 1888) a maturitná, resp. toho času abiturientná práca Úvahy mladého muže nad volbou povolání (1835). Zvlášť pri nej sa oplatí pristaviť, keďže sa z celku Marxovho diela pochopiteľne vyčleňuje a nie je tak známa a dostupná ako autorove neskoršie práce. Mladý Marx sa v nej zaoberá problémom stanoveným v názve a je zaujímavé čítať náznaky jeho neskoršieho myslenia, pravda, ešte v opatrnej forme:

Ne vždy ovšem můžeme dosáhnout postavení, k němuž se cítíme být povoláni; do jisté míry nás, dřívě, než jsme schopni je sami určit, předcházejí poměry ve spoločnosti. (s. 16)

Úryvok zvlášť vynikne v porovnaní s bezútešným obrazom práce v britských továrňach, ako ho zaznamenal Engels, príp. s neskoršími vlastnými Marxovými závermi o psom živote proletára devätnásteho storočia, pre ktorého narodenie sa do pracujúcej triedy znamenalo významnú predetermináciu z hľadiska budúceho zamestnania, príjmov alebo všeobecných životných okolností. Dnes je situácia, prirodzene, iná, vďaka dostupnosti školstva a slobode vo výbere aspoň študijného odboru (ak nateraz odhliadneme napr. od ekonomických tlakov na rozhodnutie), ak už nie zamestnania, preto ak končíme štúdium alebo sa chystáme na zmenu práce, môžeme svoj plán konzultovať s absolventom Marxom:

Pokud […] naše životní poměry dovolují, abychom si zvolili jakékoliv postavení, pak se chopme toho, co nám zaručuje nejvyšší důstojnost, zakládá se na idejích, o jejichž pravdě jsme veskrze přesvědčeni, nabízí nejširší pole, abychom sloužili lidstvu a sami se přiblížili obecnému cíli, pro který je každé postavení pouhým protředkem, tedy dokonalosti. (s. 17)

Kým úvodný text výberu naznačuje Marxov autorský štýl (vybrúsený, hoci na rozdiel od neskoršej irónie a šťavnatej obraznosti je tu ešte príliš lahodný, vznešený) a spôsob uvažovania (zďaleka ešte pevne neukotvený v dialektickom materializme, ale už typicky transcendujúci záujem o jednotlivca), ostatné texty už hovoria v pravom zmysle o problémoch práce, nielen o Marxovi samotnom. Na základe kapitol z rozsiahlejších prác si síce možno urobiť obraz o povahe Marxovej kritiky súkromného vlastníctva, moci, ktorú tovar nadobúda nad človekom, redukcie robotníka na zakrpatievajúci stroj alebo tvorivej sily peňazí. Pri výklade procesov inherentných kapitalizmu si Marx pomáha úryvkami zo Shakespeara či Goetheho, načiera až do antickej histórie a pokrýva geografické rozpätie od anglických fabrík cez valašské polia až po indické občiny a jazykom ostrým ako sekera tne do „liberálních kreténů celé Evropy.“ (s. 95).

Marxovo dielo je mnohorozmerné; je nutné ho vnímať vcelku, ale zároveň ho vnútorne diferencovať, kriticky hodnotiť a porovnávať, ideálne sledovať aj v časovom vývoji. Hoci sa prorocká teleologická časť Marxovej filozofie dejín už pravdepodobne definitívne falzifikovala, bolo by chybou s Marxom-eschatológom zavrhnúť aj Marxa-filozofa, politického ekonóma a revolucionára. Porozumieť Marxovi nemusí znamenať zdieľať s ním totožné prakticko-politické závery, ale aktualizovať ich pre príslušné podmienky a kritické poznávanie kapitalizmu zapriahnuť do jeho prekonávania, demontáže či zvetrávania (E. O. Wright). „Marxismus jako takový však není špatný ani dobrý. Je kritickým pohledem na moderní svět kapitalismu. Je nástrojem pro kritické myšlení a analýzu světa či fenoménů, které jsou nám všem vlastní: zejména práce a společenského života.“ (s. 12).

Karl Marx: Hledání ztraceného zmyslu práce. Výbor textů o člověku a práci

Vybral a na vydanie pripravil Radek Holodňák

Preložili Jakub Chavalka & Bernard Soška

Praha: Koridor, filosofický spolek při FHS UK, z.s.; 2019


Podporte fungovanie skutočne ľavicového webu bez vplyvu politických strán, reklám a kapitálu.

Za rovnosť, mier a slobodu pre všetkých!

Návod a údaje pre poukázanie Vašich 2% dane nájdete tu: https://new.poleblog.sk/2-z-dane-pre-pole/

Našu prácu môžete podporiť aj priamo, napríklad jednorázovým príspevkom vo výške 5 € alebo ľubovoľným iným príspevkom alebo nastavením trvalého príkazu vo výške 2 € mesačne na naše číslo účtu: SK36 8330 0000 0026 0106 2302.

Ďakujeme za Vašu priazeň.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články